Skip to main content
05.02.2020 | Články

Správna komunikácia: Aké je tajomstvo úspešného manažéra?

Umenie efektívnej komunikácie je znakom každého dobrého manažéra. Viete, aké sú základné typy komunikácie a čo všetko by mal úspešný manažér ovládať?

 

Čo je komunikácia?

Mnoho ľudí si myslí, že keď rozprávajú, tak komunikujú. Na to, aby ku komunikácii došlo, však musia byť prítomné dve rozhodujúce zložky – príjem a pochopenie odkazu. Podanie informácie samo o sebe nestačí. Podať ju musíte tak, aby druhá strana bola schopná informácie prijať a ďalej s nimi pracovať.

V podnikoch komunikácia často zlyháva, keď si manažéri myslia, že ich prezentácia je bezchybná. Povedia, čo majú na srdci, spôsobom, ktorý im vyhovuje. Doplňujúce otázky sú buď neprípustné alebo je ten, čo ich pokladá, zosmiešňovaný a označovaný za neschopného.

Umenie komunikácie je znakom dobrého manažéra

Práca v tíme, kde nefunguje komunikácia, je plná problémov a krízových situácií. Dobrý manažér si musí byť istý, že informácia, ktorú podal ľuďom vo svojom tíme, bola pochopená a každý prijímateľ vie, ako s ňou má ďalej naložiť.

Umenie komunikovať sa preto považuje za jeden z najdôležitejších atribútov manažéra. Je nemožné viesť tím a motivovať pracovníkov bez toho, aby nedošlo k osobnému kontaktu a rozhovoru manažéra s nimi.

Manažér komunikuje nielen s podriadenými, spolupracovníkmi a kolegami. Zúčastňuje sa takisto obchodných jednaní so zástupcami vnútropodnikových organizačných jednotiek, ale aj mimo nich.

Základné typy komunikácie

Základné typy komunikácie, ktoré by mal ovládať každý dobrý manažér, sú nasledovné:

●       Informačná komunikácia – manažér tu vystupuje buď ako prijímateľ, nositeľ a odosielateľ informácie ďalším ľuďom bezprostredne spätým s daným problémom, alebo ako hovorca, tlmočník. Vtedy môže informácie sprostredkovať zjednodušene alebo poskytnúť iba časť informácie ľuďom, ktorí sú s daným problémom spätí len sprostredkovane.

●       Motivačná komunikácia – patrí medzi najzákladnejšie činnosti manažéra. Musí byť schopný motivovať svojich pracovníkov rôznymi spôsobmi, ovládať techniku uplatňovania argumentov, empatiu a mať dobrý sociálny odhad danej situácie.

●       Komunikácia upriamená na riešenie pracovných úloh – jedná sa o štýl riadenia a vedenia ľudí. Základom je vhodný spôsob prezentácie úloh jednotlivým pracovníkom a ich následná kontrola plnenia a vyhodnotenie.

●       Komunikácia upriamená na získavanie informácií – patrí medzi pasívne spôsoby komunikácie. Jej zvládnutie umožňuje manažérovi získavať dôležité informácie aktívnym počúvaním a následnou analýzou a syntézou počutého. Manažér ovládajúci tento typ komunikácie by mal vedieť klásť správne otázky a rýchlo triediť informácie.

●       Komunikácia zameraná na účelovú tvorbu spätnej väzby – je postavená na schopnostiach počúvať, rozumieť a adekvátne reagovať na informácie podané rozprávajúcim.

Špecifické typy manažérskej komunikácie

Aby toho nebolo málo, v podnikateľskej praxi sa vyvinuli ešte špecifické typy manažérskej komunikácie:

●       Vyjednávanie – dlhodobý komunikačný proces, pri ktorom sú využívané špecifické vyjednávacie techniky. Cieľom vyjednávania je dosiahnuť kompromis, pri ktorom budú spokojné obe strany, ktoré sa ho zúčastňujú.

●       Lobizmus – kontroverzná metóda komunikácie. Ide o účelové sprostredkovanie informácií o záujmoch určitej skupiny s cieľom dosiahnuť jej prospech.

●       Koučing – veľmi náročný spôsob komunikácie, ktorý si vyžaduje zvládnutie širokej škály techník. Manažér, ktorý koučing zvláda, vo svojej komunikácii profesionálne využíva aj mentoring, tútorstvo, tréningy, metódy konfrontačnej komunikácie a facilitáciu, resp. moderáciu.

●       Obchodné rokovanie – využíva sa v mikropodnikovom prostredí, napríklad pri výbere a prijímaní zamestnancov, pri rozdeľovaní pracovných úloh a pod.

Komunikácia ako kľúč k úspechu

Komunikácia je komplexný proces a jej osvojenie je kľúčové pre každého manažéra, pre ktorého je bezproblémový priebeh projektu na prvom mieste. Pokiaľ vo vašej firme eskalujú problémy, jedným z dôvodov môže byť práve nezvládnutá komunikácia riadiacich pracovníkov so svojimi kolegami.

Chcete, aby boli vaši manažéri lepšie pripravení riadiť svoj tím? Chcete, aby úspešne zvládali všetky náročné situácie? Riešením môže byť kurz Leadership v projektoch, na ktorom sa dozvedia všetko o riadení tímu, komunikácii a motivácii.

 

 

Otázky na redakciu:

Lenka Pevná | +43 676 840808459 | lenka.pevna@nextlevelconsulting.com
Výtlačok zdarma – pošlite nám kópiu, ak použijete náš výtlačok

next level holding GmbH.

Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Vienna

Tel: +43/1/478 06 60-0

Fax: +43/1/478 06 60-60