Skip to main content

Agilné prístupy v projektoch

S agilnými metódami ako sú Scrum a Kanban sa projekt rozvíja krok za krokom pomocou autonómnych, samoriadiacich tímoch. Pracuje sa v cykloch (šprintoch). Cieľom je zúžiť zadanie projektu na základe priorizovania, rýchlo realizovať želania zákazníkov a pružne reagovať na zmeny aj v neskorších fázach projektu.

Ako sa líšia agilné prístupy od tých klasických?

V klasickom, alebo inak povedané, v sekvenčnom projektovom riadení sa požiadavky na projekt zozbierajú a zdokumentujú v začiatočnej fáze projektu. Na základe toho sa uskutočnia ďalšie kroky. Prínos projektu je viditeľný až na konci. Zmeny projektu, ktoré sa vyskytnú v neskoršej fáze, sú často spojené s oneskoreniami, rizikami, vysokými nákladmi a nadbytočným úsilím.

Scrum sa naopak spolieha na prírastkový, iteračný vývoj v preddefinovaných časových oknách, nazývaných šprinty. Po každom šprinte je viditeľný výsledok práce. Všetky požiadavky na projekt sú zaznamená na začiatku, tak ako pri klasickom projektovom riadení, avšak pri agilnom riadení sa môžu časom meniť. To umožňuje adaptívne prispôsobenie projektu novým poznatkom a rámcovým podmienkam (trh, ciele atď...).


Kedy sa používajú agilné metódy v projektovom riadení?

Komplexné projekty, ktoré nemôžu byť podrobne plánované z dôvodu zložitosti, vysokej dynamiky zmien požiadaviek, technológií a trhových podmienok vyžadujú agilný prístup. Na zaradenie projektov do správnej kategórie sa používa Stacey matrica, ktorá pomôže identifikovať správny prístup agilný alebo klasický).

Vysvetlenie diagramu:

Jednoduché = jednoduché projekty: výsledky a vývoj sú ľahko predvídateľné a retrospektívne, nevznikajú žiaden nové poznatky.

Komplikované = Ak sa požiadavky stanú nejasné alebo použitie technológie je neisté, projekt je možné zadefinovať ako komplikovaný. Ak to projekt vyžaduje, musia byť postavené prototypy, zvážené technologické alternatívy, vytvorené špeciálne know-how alebo využité odborné vedomosti. V tomto prípade je najlepšie použiť klasický projektový manažment.

Komplexné = So stupňujúcou sa nejasnosťou v požiadavkách ako i v použitej technológií sa dostávame do komplexnej oblasti. Vzťahy medzi účinkami a príčinami nie je ľahké predpovedať. Dynamika zmien je veľmi vysoká. V takomto prípade je najlepšie použiť agilné metódy v projektovom riadení, napríklad Scrum.

Chaotické = Táto oblasť je príznačná tým, že sa veci odohrávajú viac menej náhodne. Vzťahy medzi príčinami a účinkami nie sú predpovedateľné ani identifikovateľné. Do tejto kategórie môžeme napríklad zaradiť hazardné hry. Aplikovaním vhodných metód (Lean Startup, tvorenie hypotéz, experimentovanie) a použitím vhodnej technológie vieme však vytvoriť väčšiu jasnosť v projekte a vysunúť ho z chaotickej oblasti preč.


Ako Vás môžeme podporiť?

Ponúkame Vám školenia a certifikácie týkajúce sa agilných prístupov:

Školenia k agilným metódam:

Chyby a zmeny sú vyhradené.